Löneutfyllnad för reservofficerare i staten återupptas!

Reservofficerarna drev under 2017, tillsammans med Polisförbundet, en tvist rörande löneutfyllnad för reservofficerare med en civil anställning i staten. Med löneutfyllnad menas den ersättning som betalas av befintlig arbetsgivare under den tid reservofficer tjänstgör inom Försvarsmakten.

Arbetsgivarverket, som representerar samtliga statliga arbetsgivare, beslutade 2013 att löneutfyllnaden till reservofficerare med en civil statlig anställning skull upphöra i fredstid. Ungefär samtidigt började Försvarsmakten kalla in sina reservofficerare till tjänstgöring efter den strategiska timeouten. För den enskilda reservofficeren är löneutfyllnaden en viktig faktor för att kunna tjänstgöra då den civila lönen inte sällan är långt mycket högre än den militära.

Enligt de nya villkoren i avtalet betalar arbetsgivaren 20 procent av den fasta lönen under den tid reservofficeren tjänstgör i Försvarsmakten. Detta under förutsättning att tjänstgöringen genomförs under skärpt eller högsta beredskap, när totalförsvarspliktiga är skyldiga att tjänstgöra eller när reservofficeren tjänstgör enligt avtalad tjänstgöring i reservofficerens tjänstgöringsplan upprättad av Försvarsmakten. Detta innebär att det är av stor vikt att en tjänstgöringsplan upprättas mellan förbandet och reservofficeren.

Den nya villkoren gäller retroaktivt från den 7 mars 2017, så möjlighet till löneutfyllnad kan alltså finnas för redan genomförd tjänstgöring.

Se förhandlingsprotokollet i sin helhet här: protokoll 

Kommentera