Nödvändigt vetande

Anställning

En reservofficer är anställd i Försvarsmakten tills vidare till 67 års ålder, såvida uppsägning inte skett dessförinnan. I anställningsvillkoren ingår att reservofficeren har internationell tjänstgöringsskyldighet. Om en reservofficer ska tjänstgöra utanför egen krigsbefattning ska ett placeringsbeslut fattas. Det ska inte förekomma några anställningsbeslut, eftersom reservofficeren är tillsvidareanställd i grunden.

Avtackning

För reservofficer som blivit uppsagd eller uppnått 67 års ålder ska förbandschef/förband vidta följande åtgärder:
• Kalla in reservofficeren till tjänstgöring en dag, med resa och logi.
• Överlämna reservofficersmedaljen och diplom.
• Erbjuda reservofficeren att äta en enklare lunch med förbandschefen eller motsvarande.
• Tillsammans med reservofficeren se till att utlånad utrustning återlämnas.

För reservofficer som slutar på egen begäran ska förbandschef/förband vidta följande åtgärder:
• Bjuda in reservofficeren till en avtackningsceremoni. Erbjud logi om så krävs.
• Överlämna reservofficersmedaljen och diplom.
• Erbjuda reservofficeren att äta en enklare lunch med förbandschefen eller motsvarande.
• Tillsammans med reservofficeren se till att utlånad utrustning återlämnas.
• Före detta reservofficerares möjlighet att bära uniform är reglerad i gällande uniformsbestämmelser.

Befordran

Grundregeln är att befordran får ske när arbetstagaren placeras på en fast befattning i högre befattningsnivå samt uppfyller befattningens kravprofil. För befattningsnivå OF 3 krävs som grundbehörighet för reservofficerare taktiska stabskursen (FHS TSK). Godkänd validering samt uppfyllnad av den kravprofil som anges för respektive befattning kan också ligga till grund för placering i befattning i högre nivå och därmed befordran. Reservofficerare utan befattning i krigsförband får i vissa fall befordras efter återkommande eller längre tjänstgöring i högre befattningsnivå än den som motsvarar arbetstagarens tjänstegrad. Sådan befordran kan exempelvis ske efter relevant tjänstgöring i internationell militär insats, återkommande tjänstgöring under större övningar eller längre tjänstgöring i basorganisationen.

Direktrekrytering

Det saknas lagstöd för att direktrekrytera reservofficerare till en internationell militär insats, jämför 2 § i lagen om Försvarsmaktens personal vid internationella insatser: ”Den som ska tjänstgöra i en internationell militär insats och inte har en anställning i Försvarsmakten får anställas särskilt för tjänstgöring i en sådan insats”. Reservofficeren är redan anställd i Försvarsmakten.

Försvarsmaktens Avtalssamling (FAS)

Försäkringar

För anställda i Försvarsmakten gäller arbetsskadeförsäkringen och statens tjänstegrupplivförsäkring samt avtalet om ersättning vid personskada (PSA).

Individuell lön

Reservofficerens lön bestäms individuellt och ska alltid vara överenskommen mellan Försvarsmakten och den enskilde reservofficeren innan ett nytt uppdrag påbörjas. Lönen bestäms utifrån sakliga grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna, samt arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen. Varje reservofficer ska informeras om på vilka grunder lönen sätts och vad man kan göra för att påverka sin lön. Lönesänkning ska inte ske. Möjlighet till utvecklingssamtal ska finnas vid varje tjänstgöringsperiod. Lön och andra ersättning utbetalas normalt under månaden efter den då de har rapporterats.

Kollektivavtal

Den 6 december 2013 träffades ett nytt reservofficersavtal med Försvarsmakten. Det nya avtalet gäller alla för reservofficerare förekommande arbetsuppgifter inom Försvarsmakten i reservofficersanställningen. Försvarsmakten anser att detta endast innebär tjänstgöring i egen befattning i insatsorganisationen. Förbundets ambition är att komma överens om ett avtal som gäller all tjänstgöring som en reservofficer kan ha.
Anställningsvillkoren för reservofficerare är desamma som gäller för övriga anställda i Försvarsmakten.

Lön vid korta tjänstgöringsperioder

I 2004 års reservofficersavtal fanns en regel om daglönen vid kortare tjänstgöringsperioder än en kalendermånad. Daglönen för 1-5  tjänstgöringsdagar skulle vara 4,6 procent av månadslönen för varje tjänstgöringsdag i perioden. Om tjänstgöringsperioden var längre än 5 dagar skulle daglönen vara 3,3 procent av månadslönen för varje dag i tjänstgöringsperioden.

Försvarsmakten tillämpar nu en ordning som innebär att den som tjänstgör kortare tid än fem dagar får nöja sig med en trettiondel av månadslönen för varje dag. Omfattar däremot tjänstgöringen måndag – fredag betalar FM dessutom lön för lördag och söndag. Det är orimligt att tjänstgöringsperioder på 1-4 dagar ska betalas förhållandevis sämre än vad månadslönen anger.

Förbundet Reservofficerarna uppmanar reservofficerare som ska tjänstgöra kortare tid än fem dagar, att innan tjänstgöringen påbörjas få ett medgivande av Försvarsmakten, att varje dag ska betalas med 4,6 procent av månadslönen eller en femtedel av vad som normalt belöper på en vecka. Skulle lönen beräknas per timma, bör timlönen vara cirka en 170-del av månadslönen.  Försvarsmakten kan också betala för fridagar i anslutning till en kort tjänstgöring, så att den tjänstgörande inte får en oskäligt låg ersättning. Vid avdrag på grund av tjänstledighet enstaka dagar bör beräkning ske på motsvarande sätt, så att ersättningen för utfört arbete blir rätt i förhållande till månadslönen.

Pension

För reservofficerare födda före 1988 gäller PA03, för reservofficerare födda 1988 och senare gäller PA16.

Planering av tjänstgöringen

Reservofficerens tjänstgöring ska planeras med god framförhållning. I tjänstgöringsplanen ska anges både tjänstgöring i vårt land och tjänstgöring i annat land. I varje inkallelseperiod ska finnas utrymme för utvecklingssamtal, erforderligt förberedelsearbete och efterarbete i samband med en tjänstgöring samt eventuell kompensationsledighet. I förberedelsearbete kan ingå kontakt med förbandet, inläsning inför en tjänstgöring, planering inför inkallelsen och tjänstgöringen och liknande uppgifter. Vid tjänstgöring ska reservofficerens bostad anses vara tjänsteställe.

Militärt tjänstekort

Militärt tjänstekort ska enligt 4 kap 1 § Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2011:2) utfärdas för den som är anställd i Försvarsmakten för en tid av minst sex månader. Reservofficer är anställd i FM till 67 års ålder eller till dess uppsägning skett dessförinnan. Tjänstekort får även utfärdas för den som är officersaspirant. Tjänstekortet ska utan dröjsmål återlämnas till den organisationsenhet som har utfärdat handlingen eller där innehavaren tjänstgör när anställningen eller tjänstgöringen i Försvarsmakten upphör.

Premier

Enligt 15 § Officersförordningen ska den som efter att ha genomgått grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten och har tjänstgjort som reservofficer under en tid av sammanlagt 12 månader få en premie som motsvarar två prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1733).

Semester, arbetstid, övertidsersättning, övningsdygn, tjänsteresa, bilersättning, hemresa, mm

Ersättningsvillkoren för olika tillägg är desamma som för övriga anställda i Försvarsmakten. Officersförbundets villkorsguide 2014

3/8-regeln i officersförordningen

Enligt Officersförordningen 18 § får den som genomgått grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten eller utbildning som leder till officersexamen vid Försvarshögskolan anställas som reservofficer i Försvarsmakten. För tjänstgöring i Försvarsmakten ”får reservofficer, utöver de 12 månader som anges i 15 §, anställas under högst tre år inom en period om åtta år. Anställningen får förnyas”.
Förbundet Reservofficerarna anser att denna regel bör tas bort.

Tjänsteställe

En reservofficer har enligt inkomstskattelagen 12 kap 8 § sitt tjänsteställe i bostaden. Det innebär att reservofficeren har rätt till resa, logi och traktamente vid all tjänstgöring.

Utlandstjänstgöring

Vid utlandstjänstgöring gäller samma villkor som för övriga anställda i Försvarsmakten.

Veteran

Beträffande veterankort finns information både på intranätet och på www.forsvarsmakten.se. En före detta reservofficer är en veteran (samt i många fall även en utlandsveteran).

Villkorsavtalet

Vilka villkor som ska gälla för dig som arbetar inom staten regleras i Villkorsavtalet

Kommentera