Vägen från RO till YO

9/3 fastställde Försvarsmaktens personaldirektör ett interimistiskt regelverk som berör övergången från bland annat reservofficer till yrkesofficer. Beslutet innebär att regements- och flottiljcheferna får större frihet i att besluta om vilken kompletteringsutbildning som kan krävas för den enskilde reservofficeren och talar snarare om förmågor än formella kurskrav. Beslutet i sin helhet går att läsa på länken nedan.

 

interimistisk reglering av övergångar till off_k

Nya avtal börjar gälla från årsskiftet!

Från och med den 1 januari 2018 träder det nya Arbetstidsavtalet och Rörlighetsavtalet i kraft. Dessa ersätter det gamla ÖVA-avtalet. Nedan kan ni läsa avtalen i dess helhet.

Arbetstidsavtalet Bilaga A till förhandlingsprotokoll

Rörlighetsavtalet Bilaga B till förhandlingsprotokoll

Löneutfyllnad för reservofficerare i staten återupptas!

Reservofficerarna drev under 2017, tillsammans med Polisförbundet, en tvist rörande löneutfyllnad för reservofficerare med en civil anställning i staten. Med löneutfyllnad menas den ersättning som betalas av befintlig arbetsgivare under den tid reservofficer tjänstgör inom Försvarsmakten.

Arbetsgivarverket, som representerar samtliga statliga arbetsgivare, beslutade 2013 att löneutfyllnaden till reservofficerare med en civil statlig anställning skull upphöra i fredstid. Ungefär samtidigt började Försvarsmakten kalla in sina reservofficerare till tjänstgöring efter den strategiska timeouten. För den enskilda reservofficeren är löneutfyllnaden en viktig faktor för att kunna tjänstgöra då den civila lönen inte sällan är långt mycket högre än den militära.

Enligt de nya villkoren i avtalet betalar arbetsgivaren 20 procent av den fasta lönen under den tid reservofficeren tjänstgör i Försvarsmakten. Detta under förutsättning att tjänstgöringen genomförs under skärpt eller högsta beredskap, när totalförsvarspliktiga är skyldiga att tjänstgöra eller när reservofficeren tjänstgör enligt avtalad tjänstgöring i reservofficerens tjänstgöringsplan upprättad av Försvarsmakten. Detta innebär att det är av stor vikt att en tjänstgöringsplan upprättas mellan förbandet och reservofficeren.

Den nya villkoren gäller retroaktivt från den 7 mars 2017, så möjlighet till löneutfyllnad kan alltså finnas för redan genomförd tjänstgöring.

Se förhandlingsprotokollet i sin helhet här: protokoll 

Är du redo för nästa steg som reservofficer? Sök Taktisk stabskurs (TSK) 2018-2019.

Kursen riktar sig till dig som går mot eller redan är placerad på en OF 3-befattning (major/örlogskapten). TSK genomförs av Försvarshögskolan som en tredelad kurs, med första kurstillfället 1 – 26 oktober 2018.

Det är respektive förband som ansvarar för att nominera kandidater till utbildningen. Om du vill ansöka, ta då snarast kontakt med ditt förbands HR-funktion och anmäl ditt intresse.

 

Treårigt avtal klart för staten

Nu är den sista stora avtalsrörelsen klar. Förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O* har idag tecknat ett nytt löneavtal med Arbetsgivarverket. Det blir löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden på minst 6,5 procent. Avtalet är treårigt och gäller från den 1 oktober 2017.

– Vi är nöjda med att ha fått igenom vårt krav på minst 6,5 procent i löneökningar under tre år. För oss är siffersatta löneökningar en förutsättning för att våra medlemmar ska kunna få en reallöneutveckling. Jag är också stolt att vi med det här avtalet har kunnat förbättra både tjänstepensionsavtalet och personskadeavtalet, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Vi i OFR/S,P,O är glada att vi nu har samsyn med Arbetsgivarverket om utmaningarna inom staten och hur vi bäst möter dessa. Bland annat när det gäller att lokala parter har möjlighet att reglera villkor vid flytt av myndigheter och krafttagen för att uppnå ett hållbart arbetsliv. Även det fackliga samarbetet med Seko och Saco-S har fungerat bra och varit avgörande för framgångarna i årets avtalsrörelse.

– Genom att vi nu tecknar ett treårigt avtal får vi stabila förutsättningar för vårt fortsatta arbete med att uppvärdera polisyrket. Jag är därför mycket glad över att vi i dag har lyckats komma överens om ett nytt centralt avtal. Nu fortsätter förhandlingarna med Polismyndigheten, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.
– Vi arbetade hårt för att få till ett avtal där vi följer ”märket”. Det innebär, förutom löneökningar på 6,5 procent under tre år, även extra pengar för låga löner. Det är värdefullt för vårt avtalsområde eftersom Försvarsmakten har anställda med väldigt låga löner, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet.

Avtalet i korthet:

• 6,5 procent i löneutrymme över 3 år
• Lokala parter får möjlighet att teckna lokala avtal vid flytt av myndigheter
• Att föräldralediga inte längre missgynnas i tjänstepensionsavtalet
• Ett bättre personskadeavtal där det inte längre är karens i 14 dagar

För mer information, välkommen att kontakta:
Sofia Johansson, pressansvarig Fackförbundet ST, 070-314 52 73
Josefine Owetz, pressansvarig Officersförbundet, 070-654 45 00
Kristina Mäler, pressansvarig Polisförbundet 070-294 10 30

*OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är en förhandlingsorganisation för nio självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust, Reservofficerarna och Ledarna.

Reservofficerarna under FMÖ 17

I veckan drar Aurora 17 igång på allvar. Runt om i landet strömmar nu personal in till sina förband och regementet. Reservofficerarna är en mycket viktig kugge i det stora övningsmaskineriet.

Tveka inte att höra av dig till Reservofficerarna om du har frågor kopplat till din tjänstgöring som reservofficer – vi finns här för dig!

Du når oss lättast via e-post på kansli@reservofficerarna.se

Då vi lever som vi lär kommer huvuddelen av Reservofficerarnas kansli att tjänstgöra i Försvarsmakten under övningen, detta innebär att e-postsvar kan dröja något och att det bitvis kan vara svårt att komma i kontakt med kansliet över telefon.

Har du brådskande frågor under vecka 38 och i början av vecka 39 är du välkommen att ringa Markus Widborg (styrelseledamot i Reservofficerarna) på telefonnummer 070 – 752 34 65.

Väl mött ute i skogen, i luften, på och under ytan!

Försvarsmaktens medarbetarundersökning FM Vind

Försvarsmaktens medarbetarundersökning FM Vind genomförs årligen och syftar till att få en uppfattning kring medarbetarnas syn på Försvarsmakten som arbetsgivare och fånga upp områden med förbättringspotential.

För första gången någonsin ingår i år även den tidvis anställda personalen och därmed även du som är reservofficer. I dagarna ska du ha fått ett brev hemskickat med posten där webbadressen samt inloggningsuppgifter till undersökningen framgår.

Det är av stor vikt att du loggar in och genomför undersökningen. Dina svar hjälper Försvarsmakten att bli en bättre arbetsgivare för reservofficerare och identifierar områden där Försvarsmakten kan bli bättre.

Är du anställd RO och inte fått hem ett brev med inloggningsuppgifter? Kontakta då HR-direkt på telefon 08 – 514 390 00

Så här ser brevet ut: FM Vind från FM

Färsk dom i AD: Försvarsmakten diskriminerade reservofficerare

Reservofficerarna har tvingats att till Arbetsdomstolen driva ett mål mot Försvarsmakten eftersom sex reservofficerare särbehandlades i förhållande till yrkesofficerare inför och under missionen FS26 i Afghanistan. Försvarsmakten ska nu betala ut ersättningar och skadestånd om 229 000 kronor plus flera års ränta.

Tvisten, som pågått under flera år är en av många där Försvarsmakten missgynnat reservofficerare. Den 43-sidiga domen lämnar dock flera frågetecken efter sig. Bland annat berörs inte frågan huruvida en reservofficerare kan anställas en andra gång, utöver sin reservofficersanställning, för att tjänstgöra utomlands. I denna del kommer förbundet att försätta agera. Det är inte rimligt att en reservofficer som åker till Mali tillsammans med en yrkesofficer från samma hemmaförband inte ska ha rätt till utlandstraktamente, vilket yrkesofficeren har. Idag är det endast reservofficeren, av den militära personalen, som får ytterligare en anställning och därmed går miste om utlandstraktamenten. Yrkesofficeren, den kontinuerligt tjänstgörande soldaten och den tidvis tjänstgörande soldaten genomför alla sin tjänstgöring i en och samma anställning och får således även utlandstraktamente vid tjänstgöring utomlands.

Förbundet kommer nu i detalj att analysera domen.

Du kan läsa domen i sin helhet på Arbetsdomstolens hemsida

Nytt arbetstidsavtal och nytt rörlighetsavtal!

Igår eftermiddag undertecknade Försvarsmakten och Officersförbundet två nya avtal: ett nytt arbetstidsavtal och ett nytt rörlighetsavtal.Dessa avtal gäller även dig som är reservofficer. På Officersförbundets hemsida finns mer detaljerad information om innehållet. https://www.officersforbundet.se/nyheter/2017/nya-avtal-klara/

Nytt är bland annat att det tidigare ”Övningsdygnet” ersätts med ”Försvarsmaktsdygn” och nu inkluderar de som tidigare arbetade under så kallad insatsarbetstid.

Tjänstgöringstillägget för sjögående förband kommer att utgå, istället kommer ombordmönstrad personal att erhålla ett fast sjötillägg. För personal som tidigare erhållit tillägget, utan att vara ombordmönstrad, kommer I-lönen att höjas med en fast summa. 

Avtalen börjar gälla från den 1 januari 2018. 

Avtalen kommer på måndag den 10 april att publiceras i sin helhet på Emilia och Officersförbundets hemsida. 

Om du har frågor med anledning av de nya avtalen är du välkommen att höra av dig till Reservofficerarnas kansli på kansli@reservofficerarna.se

”Försvarsmakten, sluta motarbeta reservofficerarna

Idag skriver vår ordförande och förhandlingschef i SVD om reservofficersfrågan, inlägget i sin helhet återges nedan:
https://www.svd.se/forsvarsmakten-sluta-motarbeta-reservofficerarna

Systemet med reservofficerare har funnits sedan slutet av 1800-talet och var en ­bärande stomme i försvaret av Sverige under kalla kriget. Många är de framgångsrika personer som under åren har varit – och fortfarande är – reservofficerare i svenska Försvarsmakten. Statsministrarna Olof Palme och Thorbjörn Fälldin, Säpochefen ­Anders Thornberg, Jacob och Marcus Wallenberg, tidigare försvarsministern Mikael Odenberg och ­biträdande generalsekreteraren i FN Jan Eliasson – för att ­nämna några.

Försvarsmaktens personalbehov varierar över tiden. Vid kris och ofred ökar behovet kraftigt. På soldatnivå fyller då hemvärnspersonal, tidigare värnpliktiga och tidvis anställda soldater upp förbanden. På officersnivå är det reservofficerare som aktiveras.

Om värnplikten var grunden för folkförankringen i samhället, var reservofficeren grunden för densamma i näringslivet och statlig förvaltning – vilket än i dag inte minst speglas av antalet reservofficerare i ledande befattningar på dessa områden.
Sedan en tid tillbaka har det emellertid blivit svårare för reservofficerare att tjänstgöra och verka, trots en mycket tydlig politisk vilja i motsatt riktning.

Under 2016 avsatte Försvarsmakten 150 miljoner kronor under tre år för att öka användningen av reserv­officerare vid förbanden. En i grunden ­mycket bra ambition. Samtidigt har man likväl förbjudit förbanden att ta in reservofficerare för längre tjänstgöring som inte är folkbokförda på förbandsorten – vilket få reservofficerare av naturliga skäl är – för att slippa betala traktamente. Man ger med ena handen och tar med den andra.

Utöver att förbanden hindras av Högkvarteret att ta in sina reservofficerare till tjänstgöring driver Försvarsmakten flera just nu märkliga tvister i Arbetsdomstolen med det till synes enda syftet att för­sämra villkoren för reservofficerarna.
Den kanske märkligaste handlar om att Försvarsmakten envisas med att skicka sina reserv­officerare på utlandstjänstgöring som civila tjänstemän med tjänsteställe i insatsområdet. Detta för att slippa betala traktamenten och ersättningar som man som anställd reservofficer annars har rätt till. Det har lett till den smått bisarra situationen att en reservofficer får traktamente under utbildningen i Sverige eftersom han/hon anses vara på tjänste­resa från sin hemmaort som är exempelvis Kabul i Afghanistan eller Timbukutu i Mali. Samtidigt kan en civil anställning leda till folkrättsliga komplikationer för officerarna i insatsområdet.

Ytterligare en märklig tvist i Arbetsdomstolen är frågan om rätten till löneutfyllnad från den civila statliga arbetsgivaren, vilket finns reglerat i ­centrala statliga kollektivavtal. Tanken med löneutfyllnad inom staten är att den enskilde reservofficeren inte ska förlora ekonomiskt på att tjänstgöra som reserv­officer när han/hon har tjänstgöringsskyldighet. Systemet har under många år fungerat bra, med både statliga och privata arbetsgivare som fyllt ut lönen. Sedan en tid tillbaka har dock flertalet myndigheter stoppat utbetalningarna på inrådan av Arbetsgivarverket (som representerar statliga arbetsgivare, inklusive Försvarsmakten). Verket hävdar att löneutfyllnaden, till skillnad från tidi­gare endast ska betalas ut vid höjd beredskap – det vill säga när Sverige befinner sig i krig. Den tjänstgöring som krävs för att utbilda, öva och utveckla sig i sin befattning omfattas enligt verket inte av löne­utfyllnaden. I praktiken har Arbetsgivarverket därmed avskaffat möjligheten för statligt anställda att få löneutfyllnad när de som reservofficerare genom­för tjänstgöring som de enligt Försvars­makten är skyldiga att genomföra även i fredstid. Detta slår mycket hårt mot möjligheten att både rekry­tera och behålla reservofficerare. Att Försvarsmakten inte förmår Arbetsgivarverket att ändra sin tolkning får ses som synnerligen anmärkningsvärt, särskilt då löneutfyllnad inte belastar Försvarsmaktens budget med en enda krona.

Det finns av goda anledningar inga ”konsult­officerare” som Försvarsmakten kan köpa in till förbanden från bemanningsföretag. Däremot finns duktiga och kompetenta reservofficerare som kan fylla ut officersleden när det krävs. Med återinförd värnplikt kommer det att behövas, men för att systemet återigen ska fungera krävs dock ett förändrat beteende och förhållningssätt mot reservofficerarna. Försvarsmakten måste bli den goda arbetsgivare man säger sig vara.

Att gena i kurvorna är inget alternativ, för till ­syvende och sist behöver Försvarsmakten sina reserv­officerare. Inte på papperet, utan i verklig­heten.

Magnus Konradsson
kapten i reserven, fil mag
förbundsordförande Reservofficersförbundet

Jonas Wiberg
major i reserven, advokat
förhandlingschef Reservofficersförbundet